Auktionsvillkor

For English Terms please see Auction Terms

VILLKOR FÖR AUKTION VID FLYINGE OPEN SALE


1 ALLMÄNT
1.1
Dessa auktionsvillkor gäller vid onlineauktionen Flyinge Open Sales 2023 anordnad av PS Flyinge & Partners AB (auktionsförrättaren), org.nr 556880-0311, på Qvarnhem, Sjöbo kommun, september 2023. Auktionsdeltagare (såsom budgivare och köpare) samt säljare accepterar genom sitt deltagande vid auktionen tillämpning av dessa Auktionsvillkor, samt att Auktionsvillkoren ska gälla som avtalsvillkor vid köp av häst på auktionen.

1.2 Budgivning vid auktionen sker online via webbtjänsten weauction, eller, efter föranmälan till auktionsförrättaren, per telefon eller på plats i auktionslokalen i Sjöbo.

1.3 Med säljare avses i detta avtal den som är ägare till häst som erbjuds till försäljning på auktionen, PS Flyinge & Partners AB. Med köpare avses i detta avtal den budgivare som lägger det högsta budet vid auktionen avseende viss häst och som således vinner budgivningen.

2 INFORMATION OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
2.1 Information om häst till försäljning på auktionen finns i den digitala auktionskatalogen på auktionsförrättarens hemsida, https://bid.flyingeopensales.com/auctions. Häst till försäljning på auktionen anges i den digitala auktionskatalogen med auktionsnummer.

2.2 Häst har veterinärbesiktigats och röntgats före auktionen. Kopia av veterinärutlåtande och röntgenbilder finns tillgängliga för auktionsdeltagare före auktionen och erhålles på begäran. Säljaren ansvarar inte för veterinärutlåtande beträffande häst.

2.3 Häst säljs i befintligt skick. Det åligger köparen att bedöma och undersöka hästen före auktionen. Veterinärutlåtande är endast vägledande för köparen och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt. Frågor om hästen kan ställas till säljaren eller dennes representant.

2.4 Häst är försäkrad i Agria djurförsäkring till dess den avhämtats av köparen.

2.5 Säljaren ansvarar för att information i den digitala auktionskatalogen om häst, samt information som lämnas på annat sätt av säljaren eller dennes representant före auktionen, är korrekt. Säljaren är vidare ansvarig för att denne har rätt att sälja hästen på auktionen.

2.6 Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Är inte tillämplig på köp som sker vid auktionen. Köpare har således inte rätt att frånträda avtalet genom så kallad ångerrätt.

3 UTROPSPRIS OCH BUDGIVNING
3.1 Säljaren är registrerad för mervärdesskatt (moms) i Sverige.

3.2 Utropspriset för häst anges i den digitala auktionskatalogen. Utropspriset utgör det lägsta pris som säljaren kommer att acceptera att sälja häst för.

3.3 Budgivning ska ske i euro. Bud ska avges online, per telefon eller, för budgivare som deltar på plats i auktionslokalen, med tydlig röst. Auktionsförrättaren har rätt att bortse från bud.

3.4 Bud som avges under auktionen ska anses avgivet exklusive provision och lagstadgad mervärdesskatt. Budgivaren är bunden vid avgivet bud till dess annat högre bud avgetts.

4 PRIS
4.1 Den som avgivit det högsta budet, som Överstiger utropspriset, vid avslutande av budgivning avseende hästen har till detta pris (Klubbat pris) jämte eventuell mervärdesskatt om 25 procent på klubbat pris, samt provision om sex (6) procent på Klubbat pris jämte mervärdesskatt om 25 procent på denna provision (Totalpriset), ingått bindande avtal om köp med säljaren. Auktionsförrättaren ansvarar inte för skattemässiga konsekvenser för köparen som Är förenade med köpet.

5 SKRIFTLIGT AVTAL OCH ÄGANDERÄTT
5.1 säljaren och köparen ska dokumentera köpet i ett skriftligt köpeavtal avseende hästen om en av dem begär det, för vilket dessa Auktionsvillkor ska gälla. äganderätten till hästen övergår från säljaren till köparen när köparen erlagt full betalning av Totalpriset till auktionsförrättaren.

6 BETALNING
6.1 Betalning av Totalpriset ska erläggas till auktionsförrättaren mot faktura. Betalning ska ske senast fem (5) bankdagar efter auktionen. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

7 AVHÄMTNING OCH REGISTRERING
7.1 köparen ska, om inte annat Överenskommits med säljaren, avhämta hästen sedan auktionens avslutats och full betalning erlagts. Hästen ska avhämtas senast 14 dagar efter auktionens avslutande. Avhämtning ska ske från Sjöbo/Flyinge efter Överenskommelse, eller annan plats som säljaren och köparen Överenskommer om. Vid avhämtning ska säljaren överlämna hästens pass till köparen. ägarförändring ska registreras av köparen på dennes bekostnad.

8 VÅRDPLIKT OCH KOSTNADER
8.1 säljaren Är skyldig att på sin bekostnad väl vårda hästen till dess avhämtning skett. Köparen ska dock stå för samtliga veterinärkostnader och extraordinära kostnader för hästen som uppstår under den tid efter auktionen som hästen Är i säljarens vård.

8.2 Kostnader för hästen som uppstår i tiden efter att avhämtning ska ha skett enligt punkten 7.1 ska bäras av köparen.

9 RISKENS ÖVERGÅNG

9.1                     Risken för häst övergår från säljaren till köparen när hästen avhämtats av köparen, vilket sker när köparen har tagit hand om hästen. Avhämtas hästen inte i rätt tid och beror det på köparen eller något förhållande på dennes sida, går risken över på köparen när säljaren har gjort vad som ankommer på denne för att avhämtande skall kunna ske.

9.2                     Försäkring kan tecknas av köparen med Agria Djurförsäkring. Kontakta Agrias representant som hänvisas av säljaren.

10 HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
10.1 PS Flyinge & Partners AB, org.nr 556880-0311, c/o Flyinge AB, Box 3, 247 29 Flyinge, helena.torstensson@flyinge.se, 0708-75 29 00, Är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in och behandlas av auktionsförrättaren och av weauction om auktionsdeltagare. Genom anmälan till auktionen via weauction eller till auktionsförrättaren godkänner auktionsdeltagare att auktionsförrättaren får samla in och behandla personuppgifterna enligt nedan.

10.2 Personuppgifter som lämnats i samband med auktionen kommer att behandlas i syfte att genomföra auktionen, ingå och fullgöra avtal som hänför sig till auktionen och försäljningen, utföra administrativa åtgärder i anledning av detta, samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifter kan Även komma att överföras mellan auktionsförrättaren och weauction i syfte att genomföra auktionen. Weauction får endast behandla personuppgifter i enlighet med auktionsförrättarens instruktioner och får inte använda uppgifterna för egna ändamål eller i strid med lag.

10.3 auktionsförrättaren behandlar endast de personuppgifter som Är nödvändiga för att uppfylla ändamålen med behandlingen och kommer att minimera behandlingen så långt möjligt.

10.4 De personuppgifter och bankkontouppgifter som lämnas i samband med försäljning och som behandlas för bokföringsändamål kommer att lagras i sju (7) År i enlighet med 7 kap. 2 bokföringslagen (1990:1078). Auktionsförrättaren lagrar inte auktionsdeltagares personuppgifter längre tid Än vad som Är tillåtet enligt lag, samt för att kunna fullgöra de förpliktelser och avtal auktionsförrättaren har med auktionsdeltagaren.

10.5 auktionsförrättaren kan komma att behöva lämna ut personuppgifter vid förfrågan av tillsynsmyndighet, polismyndighet eller annan behörig tredje man, för att uppfylla sina rättsliga förpliktelser enligt lag. Auktionsförrättaren kommer inte att lämna ut auktionsdeltagares personuppgifter till tredje man utan uttryckligt samtycke från auktionsdeltagaren.

10.6 Auktionsdeltagare har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter auktionsförrättaren har registrerat och hur dessa används. Auktionsdeltagaren har Även rätt att begära att auktionsförrättaren rättar eller raderar uppgifter som Är felaktiga eller begränsar behandlingen av sådana uppgifter. Auktionsdeltagaren har också rätt att få del av sina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det Är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som denna anvisar.

10.7 tillhandahållande av personuppgifter Är ett krav för att auktionsförrättaren ska kunna genomföra auktionen och tillhörande tjänster som listats här ovan. Om sådana personuppgifter inte tillhandahålls, eller om auktionsdeltagaren begär radering, begränsning eller invänder mot behandling av personuppgifter, kan inte auktionsförrättaren genomföra sådana auktionstjänster gentemot auktionsdeltagaren.

10.8 Om auktionsdeltagare Är missnöjd med auktionsförrättarens behandling av dennes personuppgifter, har den rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

11 INSTÄLLANDE AV AUKTIONEN M.M.
11.1 auktionsförrättaren har rätt att ställa in auktionen. Meddelande om inställd auktion anslås på auktionsförrättarens hemsida, https://psflyinge.se.

11.2 auktionsförrättaren har rätt att stryka häst från deltagande i auktionen.

12 FORCE MAJEURE
12.1 auktionsförrättaren har rätt att ensidigt besluta om att flytta eller ställa in auktionen på grund av force majeure-händelse. Vidare är part befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet vid force majeure-händelse. Med force majeure-händelse avses oförutsedd omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som Parten inte kunde eller borde ha förutsett eller skäligen tagit i beräkning vid tiden för avtalets ingående, exempelvis eldsvåda, översvämning, strejk, smittsam sjukdom, naturkatastrof, lag eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet.

12.2 Om Part Önskar Åberopa en omständighet i föregående stycke, ska Parten omedelbart underrätta de andra Parterna när det finns risk att förpliktelsen inte kan infrias eller blir fördröjd. Underlåtelse att lämna sådant meddelande i tid medför skyldighet att ersätta den skada som hade kunnat undvikas om rättidigt meddelande lämnats.

12.3 när en Part ställer in sina förpliktelser med stöd av första stycket, ska tiden för fullgörelse förlängas med den tid som omständigheten föranleder. Om hindret för fullgörelse pågår i mer Än tre (3) månader, har vardera Part rätt att säga upp Avtalet till upphörande med tre (3) månaders varsel.

13 ÖVRIGA VILLKOR
13.1 Skulle bestämmelse i användarvillkoren eller tillämpningen därav vara ogiltig, ska detta inte innebära att användarvillkoren eller bestämmelsen i sin helhet Är ogiltig. I stället ska Parterna justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det Är möjligt, för att ge effekt Åt användarvillkorens andemening.

13.2 Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. Lag (1987:822) om internationella köp ska inte tillämpas. Tvist som uppstår i anledning av detta avtal ska avgöras vid svensk domstol.

Translate »