Betäckningsvillkor

Alla uppfödare/seminstationer som inseminerar ston med sperma genom PS Flyinge & Partners AB godkänner följande villkor som gäller för alla befintliga och framtida affärsrelationer.

Beställning

Beställning sker senast klockan 9.00 för hingstar ståendes utomlands eller senast klockan 11.00 för hingstar ståendes på Flyinge.

Få seminen levererad

Hämtning av semin från hingstar stationerade i Flyinge är möjligt alla vardagar.

Semin från PS Tyskland kan skickas alla arbetsdagar. Leverans på lördagar kan vara möjlig till Taastrup DK för upphämtning. Seminen från Flyingestationerade hingstar levereras med Mats Hästtransporter, måndag, onsdag och fredag till en kostnad av 750 SEK (bil) eller 950 SEK (flyg)+ moms.

Leverans av semin från hingstarna som står stationerade i Danmark är begränsad på helgerna och kan eventuellt endast ske efter förfrågan på förhand.

Leveranskostnaden betalas av stoägaren. Vi vill göra er uppmärksamma på att leveranskostnaden från hingstar som inte står uppstallade på Flyinge, utan i Danmark eller Tyskland, kan vara olika på grund av leveranstillgängligheterna.

På de hingstar som har stor efterfrågan har vi rätten att begränsa seminen per brunst/sto och ge stona på stationen i Muhlen och i Flyinge förtur.

Inom landet skickar vi framförallt färsk semin. Skulle däremot en hingst under avelssäsongen av någon grund (tävlingsinsats, sjukdom osv) kortfristigt inte vara tillgänglig erbjuder vi, när möjligheten finns, att använda frusen semin eller vid önskemål från er en annan hingst från stationen. Endast kostnaden för den hingst ni i slutändan använder faktureras.

Vi ansvarar inte för transportskador. Reklamationer av leverans av semin är endast möjlig på utsatt leveransdag och ska anmälas skriftligt på mail.

Tillgänglighet

På de hingstar som har stor efterfrågan har vi rätten att begränsa seminen per brunst/sto och ge stona på stationen i Mühlen och i Flyinge förtur.

Inom landet skickar vi framförallt färsk semin. Skulle däremot en hingst under avelssäsongen av någon grund (tävlingsinsats, sjukdom osv) kortfristigt inte vara tillgänglig erbjuder vi, när möjligheten finns, att använda frusen semin eller vid önskemål från er en annan hingst från stationen. Endast kostnaden för den hingst ni i slutändan använder faktureras.

Betalning

Språngavgoften ska betalas före den första inseminationen. Fraktkostnaderna bärs av uppfödaren och efterfrågas separat hos oss. Betalning sker mot faktura med tio dagars förfallodag.

Betäckningsintyget överlämnas och överförs till respektive avelsförening först när språngsavgifter har betalats och alla andra kostnader som uppkommit (veterinär, stallavgifter, frakt etc.) har reglerats.

Om stoägaren använder sperma på ett obehörigt sätt eller får det utföras med sitt samtycke (t.ex. insemination av ston som inte är registrerade, underlåtenhet att rapportera framgångsrik embryoöverföring etc.) utgår i alla fall en bot på € 2500,00.

Avtalspartnern är i grunden ägaren till stoet. Om våra tjänster inte ska användas och / eller betalas av stoägaren utan av en tredje part måste detta anges före första användningen av tjänsterna, med fullständig information om namn och adress.

Volksbank Lohne-Mühlen eG,

BIC: GENODEF1LON, IBAN: DE47 2806 2560 0005 2884 00

Landessparkasse Steinfeld,

BIC: SLZODE22, IBAN: DE21 2805 0100 0090 4719 62

För betalning i EUR från europeiska länder:

BIC: SLZODE22, IBAN: DE21 2805 0100 0090 4719 62

Rabattsatser

Rabatter beviljas efter överenskommelse enligt följande tariff:

2-4 ston: 10% rabatt

5-9 ston: 15% rabatt

10-19 ston: 20% rabatt

20-30 ston: 30% rabatt

Vissa hingstar så som All Star, Big Star, Danciano, Foundation, Totilas och Vivaldi är inte inkluderade i rabatterna.


Rabatten gäller endast när betalning av alla kostnader som uppkommit i samband med inseminationerna skett i tid. Om fakturorna inte betalas i tid förfaller eventuella rabatter. Språngavgifterna ska sedan betalas i sin helhet!

Registreringshandlingar

Fölets registreringshandlingar finns tillgängliga för stoägaren när alla avgifter är betalda. PS Flyinge & Partners äger rätt att behålla alla handlingar hänförliga till betäckningen till dess att alla avgifter samt eventuella kostnader för veterinär, uppstallning med mera till fullo är betalda. Stoägaren accepterar detta genom att påbörja semineringarna.

Underlaget för att registrera ditt föl går först att skriva ut när samtliga avgifter i samband med betäckningen Är betalda och ett levande föl rapporterats av stoägaren på www.sprangrulla.se.

Stationsavgift

För hingst i PS Flyinge & Partners hingstprogram erläggs stationsavgift med 1500 kr, för inseminering med externa hingstar erläggs en stationsavgift med 2000 kr.

Veterinäravgift

Färsk (AI) och transporterad kyld sperma: 2500 kr + moms

Fryst sperma (FAI): 5000 kr + moms interna hingstar

Fryst sperma (FAI): 7000 kr + moms externa hingstar

Frusen semin

Frusen semin beräknas med max två doser per sto. Därefter tillkommer en ny betäckningsavgift utan kredit eller rätt till kredit pågrund av bristande dräktighet. Köp av enstaka doser är inte möjlig. En dos semin blir levererad per brunst. Innan vi skickar frusen semin måste stoägaren skriva under ett användningskontrakt för frusen semin som skickas till oss på fax eller e-mail. Om vi inte har detta intyget kan den frusna seminen inte skickas.

Frusen semin är en egendom av Paul Schockemöhle Hengsthaltung GmbH. Doser som inte har använts måste skickas tillbaka. Semin får inte användas på annat sto än det som det var angett från start. Ifall stoägaren använder frusen semin på olagligt sätt utdelas böter på 2500.00 euro utöver annars obetalda räkningar.

Den levererade containern är en ägodel från hingststationen PS Flyinge & Partners AB och måste skickas tillbaka till stationen inom sju arbetsdagar. Om den inte skickas tillbaka beräknas det 250 sek per dag från och med den åttonde arbetsdagen.

Om containern inte skickas tillbaka alls eller tappas bort, beräknas denna till sitt fulla värde.

Vi tar inte ansvar för containern ifall en egen container från uppfödaren används.

Så snart en inseminering har skett ska detta fyllas i på Språngrulla och de tomma stråna ska sändas tillbaka.

Frusen semin får endast användas vid traditionell inseminering samt vid embryotransfer. Användning av semin för icsi eller annan avancerad fortplantningsteknik är endast tillåten efter överenskommelse.

Tillgodohavandereglering

För hingstar från PS tyskland:

För de ston,som inte blivit dräktiga eller som kastat sitt föl, tillgodoräknar vi uppfödaren hälften av den betalda betäckningssumman påföljande år (undantag är hingstar som endast är tillgängliga över frusen semin) under förutsättning att vi får ett veterinärintyg senast den 1 december det år som hästen blev betäckt. Har vi inte fått ett veterinärintyg är det tyvärr inte möjligt att tillgodoräkna sig halva summan. Ston, som blir inseminerade för första gången efter den 1 juli och som inte blir dräktiga, får året efter hela summan tillgodoräknad. Var uppmärksamma på att vi även här behöver ett veterinärintyg att stoet inte är dräktigt senast den 1 december samma år.

För hingstar i programmet som tillhör PS Flyinge & Partners gäller att om man påbörjar betäckningen efter den 15 juli och stoet inte blir dräktigt kan den erlagda avgiften överföras till nästkommande betäckningssäsong.

Tillgodokvittot är bundet till person och hingst. Ändringar är endast möjligt efter överenskommelse. Tillbakabetalning av betäckningskostnaden sker inte. Vi vill göra er uppmärksamma på att tillgodokvitton endast är giltiga i fem år.

Betäckningsrabatter, tillgodokvitton från året innan och andra rabatter är inte möjliga att kombinera.

WFFS

2019 års nya djurskyddslag från eu innehåller bestämmelsen att alla hingstar i avel ska testas för wffs. Warmblood fragile foal syndrome (wffs) är en ärftlig bindvävssjukdom. Drabbade föl avlider. Självklart såhar vi testat alla våra hingstar och resultatet hittar ni påvår hemsida www.schockemoehle.com och det går även bra att fråga oss över telefon eller direkt. Vi önskar däremot tydligt säga att det inte finns någon grund till panik!

I Lewitz blev under Paul Schockemöhles avelsarbete långt över 10 000 föl födda och då är inte fölen från våra kunder medräknade. Inte ett enda av alla dessa föl har varit drabbade av wffs. Sannolikheten är alltså väldigt liten. Risken är till och med så liten, att paul schockemöhle är villig att betala den uppfödaren som drabbas av ett wffs avlidet föl, vilket är vetenskapligt bevisat på en veterinärhögskola, en summa på10 000 euro. Den här summan ska inte ses som en skadeersättning. Det är istället ett sätt att säga att den i medierna ofta utryckta meningen, att hingstar som är genbärare av wffs bör uteslutas ur aveln är fullkomligt överdriven.

Uppgifter om stoet

Stoägaren ansvarar för att alla uppgifter som lämnas om stoet är korrekta.PS  Flyinge & Partners har rätt att neka leverans av sperma om korrekta uppgifter saknas eller är bristande.

Den beställda sperman får endast användas till i beställningen angivet sto

Ansvar

Sto, inklusive eventuellt föl vid sidan, tas emot och stallas upp på stoägarens/företrädarens/uppfödarens – hädanefter stoägaren – risk. Stoägaren intygar att stoet eller fölet de senaste tre veckorna inte visat tecken på smittsam sjukdom och inte heller varit i en miljö där sjuka hästar och smittsam sjukdom förekommit.

Stoägaren ansvarar för skador som hästen orsakar på anläggningen och mot tredje man och vid eventuell transport som företrädare för PS Flyinge & Partners ombesörjer. PS Flyinge & Partner ansvarar inte för medtagen utrustning, transporter eller andra fordon.

PS Flyinge & Partner ansvarar inte för, och kan inte ställas till svars, om sto eller föl kommer till skada vid vistelse på seminstationen eller på anläggningen, i hagar eller på beten. Om företrädare för PS Flyinge & Partner anser att stoet eller fölet behöver veterinärvård, medicinsk behandling eller hovslagare ger stoägaren företrädare för PS Flyinge & Partner tillåtelse att på stoägarens bekostnad använda veterinär och hovslagare. Företrädare för PS Flyinge & Partner äger rätt att tillkalla veterinär eller djurambulans om hästens behov bedöms som akut och det inte omedelbart går att nå stoägaren eller vid oenighet därom, om företrädare för PS Flyinge & Partner så bedömer. Stoägaren svarar för samtliga kostnader härför.

Behandlingar och förbrukningsmaterial och därmed förenliga kostnader, utöver vad som ingår i stations- och veterinäravgift, kan tillkomma. Sådana kostnader belastar stoägaren och efterfaktureras.

Särskilda överenskommelser mellan PS Flyinge & Partner och stoägaren ska vara skriftliga för att vara gällande.

Övriga överenskommelser

Speciella överenskommelser mellan insemineringsstationen och kunden gäller endast om de är skriftliga.

PS Flyinge & Partners friskriver sig från eventuella felskrivningar på denna hemsida.

Translate »